Obchodné podmienky eshopu Motoroute.sk

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou Skorpio group s.r.o. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Skorpio group s.r.o. so sídlom Banšelova 24, 821 04 Bratislava, IČO: 51711478, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.128455/B.
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim (druhou zmluvnou stranou) spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je kupujúcim (druhou zmluvnou stranou) podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
Predávajúci (dodávateľ) je spoločnosť Skorpio group s.r.o. (pozri vyššie). Je to osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru
 • v prípade tlačovej chyby
 • v prípade problémoch s dodaním zo strany doávateľa tovaru

V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na písomnej alebo elektronickej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri ústnej alebo telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s Občianským zákonníkom právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v prechádzajúcej vete.
V prípade, že si spotrebiteľ praje podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí. Pozn.: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.
Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom.
Predávajúci neplatí náklady, ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti s vrátením tovaru.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol Tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením Tovaru (náklady na prepravu a pod.).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku Tovaru alebo Služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho,
 • na dodávku Tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak Kupujúci porušil ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Ochrana osobných údajov
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Podrobnosti nájdete na tejto stránke nižšie.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.
Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. marca 2024.

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení Občianského zákonníka a Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný Tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len „Reklamácia“).
Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.
Predávajúci je spoločnosť Skorpio group s.r.o. (pozri vyššie). Je to osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovaru Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa je 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Chyby tovaru
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Práva z chyby tovaru
Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.
Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.
Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Lehoty
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovaru Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa je 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Ostatné
Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva ak to z povahy veci.
Na žiadosť spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musia obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, Predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky nutné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, iba v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Vybavenie reklamácie
V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou av záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovar určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližším, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v doklade, ktorý nahrádza záručný list.
Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii k Tovaru, prípadne ho oznámi Predávajúci na dotaz Kupujúceho.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.
Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
Za situácie, kedy je potrebné Tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.
Servisné stredisko po riadnom vybavení Reklamácie vyzve kupujúceho na prevzatie opraveného tovaru.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.
Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutia zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. marca 2024.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek či návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Nižšie nájdete pravidlá, zásady a práva, ktorými sa riadime a ktoré vyplývajú z Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Identifikácia správcu
Spoločnosť Skorpio group s.r.o., Banšelova 24, 821 04 Bratislava, IČO 51711478, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.128455/B, prevádzkujúca webové stránky www.motoroute.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
V prípade otázok ohľadom spracovania nás prosím kontaktujte na maile skorpik@motoroute.sk, príp. na telefóne +421 903 154 134.

Vyhlásenie
Vyhlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu, teda údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. dodanie tovaru)

 • Vedenie účtovníctva - Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing - zasielanie newsletterov
 • Vaše osobné údaje (e-mail a meno), prípadne aj na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
 • Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.
 • Fotografie a video záznamy z akcií
 • Na niektorých našich živých akciách, napríklad stretnutiach motocestovateľov, prednáškach, enduro kurzoch a pod., robíme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie a video používame v propagačných materiáloch, najmä na webe. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine pokiaľ by išlo o referenciu a to na základe súhlasu. Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred organizovaním živej akcie.
 • Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z akej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies na zacielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to posyktovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics
 • účtovná firma
 • prepravné firmy (Slovenská pošta, Packeta) - rozosielka tovaru

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Zasielanie údajov mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: skorpik@motoroute.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránku so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo zistíte svoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesol námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh (pokiaľ to nie je v rozpore s inými zákonmi, napr. o vedení účtovníctva - viď nižšie). Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme len také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi, ak nás najskôr budete o tomto podozrení informovať, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s článkami, informáciami a ponukami výrobkov alebo služieb vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov odpovedí na mail s textom NEZASIELAŤ.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.3.2024.